28,3 MILJOEN PLATFORMWERKERS

Steeds meer werkenden in de EU (28,3 miljoen) werken voor online platforms, waarbij het algoritme de klant aan de platformwerker koppelt. De omzet van de platformeconomie is tussen 2016 en 2020 vervijfvoudigd. Naar verwachting groeit het aantal platformwerkers tot 43 miljoen in 2025. Bijna één op de vijf platformwerkers (19%; 5,5 miljoen) werkt onterecht als zzp’er en vaak is een deel van de werktijd, zoals wachttijd en research, onbetaald.

Bron: EU

BETERE RECHTEN VOOR PLATFORMWERKERS

Er is een Europese richtlijn in de maak voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden van platformwerkers. De voorgestelde richtlijn zorgt ervoor dat:

  • platformwerkers eenvoudiger als werknemer kunnen worden gekwalificeerd. Het platform moet aantonen dat er geen arbeidsverhouding bestaat;
  • er meer transparantie moet komen over het gebruik van algoritmen bij de monitoring of besluitvorming.

CONCEPT ZZP-WET: ‘RECHTSVERMOEDEN’

Vanuit Den Haag is nieuwe zzp-wetgeving op komst. Een belangrijke pijler onder de conceptwet is de introductie van een rechtsvermoeden, gebaseerd op een uurtarief. Als een (platform)werker aannemelijk maakt dat hij minder betaald krijgt dan het geldende uurtarief voor zzp’ers (nu € 32) kan deze een arbeidsovereenkomst claimen bij de opdrachtgever en indien nodig bij de rechter. Het is vervolgens aan de opdrachtgever om aan te tonen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

INVULLING VAN DE WERKZAAMHEDEN

Rechters kijken bij het beoordelen van een arbeidsrelatie steeds meer hoe iemand wordt aangestuurd en gecontroleerd. Heeft de zzp’er alle vrijheid in het invullen van zijn werkzaamheden? Of staat hij onder leiding van een ander? In het Deliveroo-arrest wordt geconcludeerd dat de aan de maaltijdbezorgers gegeven vrijheid ten aanzien van het verrichten van de arbeid eerder wijst op de afwezigheid dan op de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst. Oók al is sprake van vrije vervanging. Naar aanleiding hiervan heeft de Belastingdienst de goedkeuring voor de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging ingetrokken.

SOORTEN PLATFORMWERK

BLOG: LEER BEGROTEN. HOUD JE UREN BIJ

Als je meer uren aan een opdracht besteedt dan je hebt begroot in je offerte, laat je geld liggen. De enige manier om beter te worden in het begroten van een opdracht is door je uren bij te houden. Het liefst ook uitgesplitst. Lees de hele blog op de NOAB website.

Bekijk ook eens…

HANDHAVINGSPLAN ARBEIDSRELATIES

HANDHAVINGSPLAN ARBEIDSRELATIES

Over het onderscheid tussen ‘echte’ zelfstandigen en ‘schijnzelfstandigen’ is al heel veel gezegd en geschreven. In het laatste geval is de werkende immers gelijk te stellen aan een werknemer.

VERDUURZAMING WONING IS WIN-WIN

VERDUURZAMING WONING IS WIN-WIN

Investeren in het verduurzamen van de woning loont, niet alleen qua energiekosten. Het energielabel dat een woning heeft, speelt een steeds grotere rol bij de koopprijs van een verkoop.