FISCAAL EN ANDER NIEUWS VOOR ONDERNEMERS

VERDELING OVER FISCALE PARTNERS GEAUTOMATISEERD

Als je voor de fiscus als fiscale partner wordt aangemerkt, kun je flink besparen op belasting door bepaalde posten, zoals vermogen of de inkomsten uit eigen woning, slim over beide partners te verdelen. Dit zelf ‘schuiven’ met aftrekposten om een zo voordelig mogelijke aangifte te doen, leidde in de praktijk vaak tot onduidelijkheid of te veel betaalde belasting. Dit proces heeft de Belastingdienst nu geautomatiseerd en geoptimaliseerd. Dit moet uitmonden in een zo voordelig mogelijk aangifte voor fiscale partners.

TIP!

Je NOAB-adviseur controleert welke verdeling over de partners tot de voordeligste uitkomst leidt.

SLIM-SUBSIDIE: EERSTE TIJDVAK 2024

De SLIM-subsidie, de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb, staat ook in 2024 weer open voor mkb-ondernemers die de duurzame inzetbaarheid van werknemers serieus nemen. De regeling onderscheidt drie groepen:

  • individuele mkb’ers (minder dan 250 werknemers, jaaromzet maximaal 50 miljoen euro);
  • samenwerkingsverbanden in het mkb;
  • grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Voor deze groepen gelden aparte aanvraagtijdvakken:
  • van 1 maart 09.00 uur t/m 28 maart 17.00 uur (individuele mkb’ers);
  • van 3 juni 09.00 uur t/m 31 juli 17.00 uur (samenwerkingsverbanden tussen mkb’ers en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector);
  • van 2 september 09.00 uur t/m 30 september 17.00 uur (individuele mkb’ers).

Een individuele mkb’er kan maximaal 25.000 euro subsidie ontvangen. Voor samenwerkingsverbanden is dat maximaal 500.000 euro en voor de grootbedrijven is het maximumbedrag 200.000 euro. Er zit 48 miljoen euro in de pot, en er geldt een subsidieplafond. Voor meer informatie en de aanvraag kun je terecht op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl

TIP!

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelde een toolkit voor betrokkenen die willen communiceren over de SLIM-regeling. Kijk op www.campagnetoolkits.nl/slim

AANPAK STRESS MET INZET VAN AI

Een derde deel van het langdurend arbeidsverzuim heeft een psychische oorzaak. Als het gaat om werkgerelateerde problemen, komt het fenomeen psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in beeld. PSA manifesteert zich als stress en is een van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Toch krijgt stress in organisaties nog onvoldoende aandacht.

Een Nederlands consortium, waarin onder meer het Amsterdam UMC is vertegenwoordigd, kreeg 10,8 miljoen euro toegewezen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor het project DESTRESS. Met inzet van artificiële intelligentie willen de onderzoekers stress meten en eerder herkennen. Om privacy van werknemers te beschermen zijn ook onderzoekers uit de sociologie, het recht en de ethiek betrokken. Doelstelling is minder verzuim door stress en meer mentale weerbaarheid van medewerkers. Kijk voor meer informatie op www.beroepsziekten.nl/content/destress

FORSE STIJGING FAILLISSEMENTEN

Onderzoek van Alliance Trade leert dat het aantal faillissementen in Nederland in 2023 sterk is gestegen, met +52%. Voor 2024 wordt een lager percentage (+31%) voorspeld, maar ook dat cijfer is nog altijd fors. De stijging in 2023 en 2024 wordt verklaard door de naweeën van de coronapandemie en de sterk gestegen kosten in het mkb. Lagere economische groei en geopolitieke onzekerheid zijn andere factoren. Getroffen sectoren zijn de horeca, transport, groothandel/ retail en de bouw. Voor 2025 wordt een stabilisering verwacht.

HERSTRUCTURERING VIA WHOA

Een dreigend faillissement voorkomen? De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) maakt het mogelijk te herstructureren voordat een op zich levensvatbare onderneming failliet gaat. Via een zogeheten WHOA-procedure bij de rechter kun je als ondernemer een saneringsakkoord sluiten met álle schuldeisers. Gedurende een afkoelingsperiode mogen schuldeisers hun vordering dan niet opeisen en kan de onderneming financieel orde op zaken stellen. Een saneringsakkoord heeft ook fiscale gevolgen. Vaak wordt afgesproken dat schuldeisers afzien van een deel van hun vordering. Dat levert de schuldeiser, vaak betreft dat zzp’ers, een aftrekpost op voor de inkomstenbelasting (of bij een bv de vennootschapsbelasting), terwijl de schuldenaar voor dat kwijtgescholden deel belastbare winst geniet.

LET OP!

Raadpleeg je NOAB-adviseur om de fiscale gevolgen van een WHOA-procedure goed in kaart te brengen.

Bekijk ook eens…

HANDHAVINGSPLAN ARBEIDSRELATIES

HANDHAVINGSPLAN ARBEIDSRELATIES

Over het onderscheid tussen ‘echte’ zelfstandigen en ‘schijnzelfstandigen’ is al heel veel gezegd en geschreven. In het laatste geval is de werkende immers gelijk te stellen aan een werknemer.

VERDUURZAMING WONING IS WIN-WIN

VERDUURZAMING WONING IS WIN-WIN

Investeren in het verduurzamen van de woning loont, niet alleen qua energiekosten. Het energielabel dat een woning heeft, speelt een steeds grotere rol bij de koopprijs van een verkoop.