Het hoofdlijnenakkoord: Fiscale beleidsvoornemens

AANGEPASTE TARIEVEN IN DE BOXEN

Per 1 januari 2024 is in box 2 een schijventarief geïntroduceerd met een tarief van 24,5% tot een box 2-inkomen van € 67.000 en 33% over het meerdere. Dit toptarief wordt per 2025 weer verlaagd naar 31%. Voor verlaging van het box 3-tarief, dat in 2024 36% bedraagt, wordt structureel 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het nieuwe box 3-tarief is nog niet bekend.

WETTELIJK MINIMUMLOON

De extra verhoging van 1,2% van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 werd vorige maand al door de Eerste Kamer weggestemd. Dit blijft zo.

VERSOBERING 30%-REGELING

De eerder aangekondigde versobering van de fiscale voordelen voor werkenden van buiten Nederland, de zogenoemde extraterritoriale kostenregeling, blijft ongemoeid. Hiertoe behoort ook de inperking van de 30%-regeling voor hoogopgeleide buitenlandse werknemers, kortweg ‘expats’. Deze wordt stapsgewijs in vijf jaar tijd afgebouwd: 30% belastingvrij gedurende de eerste 20 maanden, 20% voor de tweede 20 maanden en 10% voor de laatste 20 maanden.

HOGE BTW OP CULTUUR EN LOGIES

Het verlaagde BTW-tarief van 9% voor culturele goederen en diensten en logies komt grotendeels te vervallen. Musea, theaters, concerten, media en (hotel)overnachtingen worden inclusief 21% BTW ineens 12% duurder. Alleen bioscopen en dagrecreatie, alsook kampeerterreinen, behouden het lage 9%-tarief.

MKB-WINSTVRIJSTELLING BLIJFT GELIJK

De MKB-winstvrijstelling blijft 12,7%. In de Voorjaarsnota 2024 was opgenomen dat deze vrijstelling per 2025 zou worden verlaagd naar 12,03%.

INKOOP EIGEN AANDELEN

Bij een inkoop van eigen aandelen koopt een bedrijf zijn eigen aandelen terug van investeerders. Over het verschil tussen de inkoopprijs en het gemiddelde op de aandelen gestorte kapitaal is dividendbelasting verschuldigd. Het demissionaire kabinet wilde ondernemingen 17,65% belasting laten betalen over deze inkoop. Dit voorstel wordt nu teruggedraaid.

AFTREKPOSTEN

De hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait blijven onveranderd. De giftenaftrek in de IB en VPB wordt vanaf 2025 beperkt. Vanaf 2028 verdwijnt het onderscheid tussen de verschillende soorten giften in de inkomstenbelasting.

EIGEN RISICO ZORGVERZEKERING

Het eigen risico in de zorgverzekering wordt meer dan gehalveerd: van 385 euro nu naar 165 euro in 2027. De dekking wordt mogelijk gevonden door de zorgpremie en het werkgeversdeel te verhogen en de zorgtoeslag te verlagen.

HUURTOESLAG, KINDGEBONDEN BUDGET EN KINDEROPVANG

De huurtoeslag stijgt met 500 miljoen euro, het kindgebonden budget met 300 miljoen euro. De stelselherziening kinderopvang (bijna gratis voor werkende ouders en overheveling naar instellingen) wordt doorgezet.

CO2-HEFFING/ENERGIEBELASTING

De eerder aangekondigde verhoogde CO2-heffing is teruggedraaid. Dit geldt ook voor de verhoging van de energiebelasting. De energiebelasting op aardgas wordt verlaagd.

ACCIJNS/AUTO

De accijnsverlaging op brandstoffen wordt verlengd tot en met 2025. Daarna gaat de prijs van 1 liter benzine met ongeveer 25 cent omhoog. Voor diesel gaat het om 13 cent. De subsidiëring van de aanschaf van elektrische auto’s stopt per 2025. Rode diesel (diesel/ gasolie met een rode kleurstof die onder een lager accijnstarief valt) keert per 2027 terug in de land- en tuinbouwsector.

VLIEGBELASTING

De vliegbelasting wordt vanaf 2027 gedifferentieerd naar afstand. Vluchten over een langere afstand worden dan zwaarder belast, omdat deze meer uitstoot veroorzaken.

EINDE SALDERINGSREGELING

De salderingsregeling vervalt per 2027 in één keer. Wie zonnepanelen heeft, kan de in de donkere maanden gekochte stroom dan niet langer wegstrepen tegen de in de zomer opgewekte stroom.

Bekijk ook eens…

Feiten en nieuwtjes voor ondernemers

Feiten en nieuwtjes voor ondernemers

De eerste helft van 2023 was 46% van de elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind. Begin 2015 was dit nog maar 12% (bron: CBS). ANBI MAG MAATSCHAPPELIJKE INVESTERINGEN DOEN Steeds meer ANBI-fondsen investeren in sociale en duurzame...

Subsidies voor slimme energie(systemen)

Subsidies voor slimme energie(systemen)

ENERGIE INVESTERINGSAFTREK (EIA) Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. LOKALE SUBSIDIES Naast de landelijke potjes is er vaak ook geld beschikbaar bij de eigen gemeente en/of...

Thema: Zo houd je de stroomvoorziening in eigen hand

Thema: Zo houd je de stroomvoorziening in eigen hand

Netwerkbeheerder TenneT waarschuwt in de Monitor Leveringszekerheid voor een tekort aan stroom na 2030. Zover is het nog niet, maar de doorlooptijd van een nieuwe of verzwaring van een grootzakelijke stroomaansluiting is zes maanden tot meer dan een jaar. Er zijn meer...